Seanca nr.37 – 16.11.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 37-të e mbajti me datë 16.11.2023 me fillim prej ora 14:05.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 36-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 10.11.2023.
  2. Propozim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR Radio KANAL 77 SHPKNJP Shtip.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të NPR MAKEDONSKA RADIOTELEVIZIJA Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i tretë programor (RTM3), për shkelje të nenit 14 të Ligjit për Media.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të NPR MAKEDONSKA RADIOTELEVIZIJA Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i katërt programor (RTM4), për shkelje të nenit 92 paragrafi (1) nga LSHMAAV.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive SKAJ RADIO Teodor SHPKNJP – Shkup, për shkelje të nenit 80 paragrafët (7), (8) dhe (9) nga LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të REPRO PRINT SHPKNJP nga Shkupi, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për Media.
  7. Propozim – vendim për pagesë të dëmshpërblimit për vdekjen e familjarit.
  8. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility