Седница бр.37 – 22.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја одржа на 22.12.2021 година (среда) со почеток во 12:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.12.2021 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.12.2021 година.
 1. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор за 2022 година.
 2. Предлог-годишен план за вршење административен надзор за 2022 година.
 3. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година).
 4. Предлог-одлука за доделување финансиска помош (донација) за радиодифузерите во 2022 година.
 5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД Сити Телевизија од Скопје.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на членовите 16 и 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility