Seanca nr. 37 – 22.12.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 37 -të e mbajti me datë 22.12.2021  me fillim në ora 12:00

R E N D I  I  D I T Ë S

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 5-të publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,e mbajtur më 13.12.2021.
 2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 36-тë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 13.12.2021.
 1. Propozim-plan vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes programore për vitin 2022.
 1. Propozim-plan vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes administrative për vitin 2022.
 2. Propozim-program për punë e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022 (me Propozim-program e aktiviteteve të planifikuara dhe Propozim-plani finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022).
 3. Propozim-vendim për dhënien e ndihmës financiare (donacion) për transmetuesit për vitin 2022.
 4. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR Siti Televiizija nga Shkupi.
 5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçov për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçov për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR  G-ТV ТELEVIZIJA SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR G-ТV ТЕLEVIZIJA SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 9. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR G-ТV ТЕLEVIZIJA SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe nenet 16 dhe 19 i Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 10. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility