Седница бр.37- 24.11.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 24.11.2015 година (вторник), со почеток во 15:30 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 24.11.2015 година (вторник), со почеток во 15:30 часот…

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.11.2015 година.

2. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на РТД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје.

3. Нацрт-Ревизија за Национална Програма за усвојување на европското законодавство НПАА 2016.

4. Информација за донесена Одлука за поништување на јавна набавка-стока: монтирање и набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема.

5. Предлог-одлука за набавка и монтирање на зимски автомобилски гуми за службено возило на Агенцијата.

6. Разно.Accessibility

Accessibility