Седница бр.37 – 29.09.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја одржа на 29.09.2022 година (четврток) со почеток во 14:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.09.2022 година.
  1. Предлог за давање одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.05-563/2 од 08.02.2022 година.
  2. Предлог-одлука за доделување финансиска помош – донација на ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за организација на 30-ти јубилеен „Турнир во мал фудбал на медиуми 2022“.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility