Седница бр.37 – 30.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја закажува за 30.08.2018 година (четврток), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.08.2018 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  3. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  4. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility