Седница бр.38 – 12.09.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја закажува за 12.09.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.08.2018 година.
  2. Предлог-одлука за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата на радиодифузер.
  3. Предлог-решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување.
  4. Предлог-Правилник за изменa на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија.
  5. Разно


Accessibility

Accessibility