Седница бр.38 – 21.10.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја одржа на 21.10.2020 година со почеток во 14:10 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.10.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 14.10.2020 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.10.2020 година.
 4. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јули до 30 септември 2020 година.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на чл. 141 од ЗАВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на чл. 143 став 5 од ЗАВМУ.
 1. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Т РД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.
 2. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Т РД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид.
 3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка услуга: Печатарски услуги.
 4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка услуга: Технички преглед на лифтови и платформа.
 5. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за обновување на 2 кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија”.
 6. Разно


Accessibility

Accessibility