Седница бр.38 – 24.12.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја одржа на  24.12.2021 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.12.2021 година.
 2. Предлог-заклучок за начинот на одржување на седниците на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 3. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2022 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ АЛФА за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 55 став 5 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 10. Предлог за изрекување јавна опомена на операторот МТЕЛ од Скопје за прекршување на член 141 од ЗАВМУ.
 1. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на адвокатски услуги со Предлог-одлука и Предлог-договор.
 2. Предлог за запирање на постапка со која е утврдена недозволена медиумска концентрација кај ТРД ТВ Нова од Гевгелија.
 3. Предлог-одлука за поведување постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност кај ТРД Сити ТЕЛЕВИЗИЈА од Скопје.
 4. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за одобрување на финансиски средства за претплата на “Службен весник на Република Северна Македонија“ за 2022 година, во печатена форма со Предлог-одлука.
 5. Разно.

 Accessibility

Accessibility