Седница бр.39 – 12.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та ја одржа на 12.12.2023 година (вторник) со почеток во 13:05 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.11.2023 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.11.2023 година.

3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозвола на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ.

4. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци.

5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје, за прекршување на членот 98 став 2 од ЗААВМУ и на членот 14 став 2 од Правилникот за нови рекламни техники.

6. Предлог за покренување прекршочна постапка против операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на член 143 од ЗААВМУ.

7. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЏЕЗ ФМ од Скопје.

8. Разно.Accessibility

Accessibility