Седница бр. 39 од 18.09.2012

Седница бр. 39 од 18.09.2012 (вторник) во 12:00 ч. со следниот:

 

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 32-та седница на Советот, одржана на 16.08.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 33-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на 22.08.2012 година.
3. Усвојување на Записникот од 34-та седница на Советот, одржана на 24.08.2012 година.
4. Предлог Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во СРД.
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Буба Мара (Скопје) емитуван на 23 август 2012 година.
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Скај (Скопје) емитуван на 24 јули 2012 година.
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Росa AБ (Скопје) емитуван на 24 јули 2012 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Спортско Радио 90.3 ФМ (Скопје) емитуван на 25 јули 2012 година.
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Спортско Радио Канал 4 емитуван на 8 август 2012 година.
10. Информација за Барањето за престанување на работниот однос бр.04-4419/1 од 29.08.2012 година од работникот С.Т., распоредена на работното место Соработник во Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста.
11. Информација за начинот на уплата на средствата за покривање на трошоците за издавање електронска здравствена картичка за здравствено осигурување за лицата осигурени преку Советот за радиодифузија на РМ.
12. Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
13. Предлог-Одлука за отпис на службеното моторно возило марка “OPEL”, тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со регистарска таблица SK-839-SL.
14. Предлог-Одлука за одобрување средства за овластен проценител на двете моторни возила, патничко моторно возило марка “OPEL”, тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со регистарска таблица SK-839-SL и патничкото моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II и
15. Предлог-Одлука да се пристапи кон продажба на службеното моторно возило марка “OPEL”, тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со регистарска таблица SK-839-SL, преку објавување оглас за продажба со јавно надавање, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.
16. Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility