Seanca nr 39 – të mbajtur më 18.09.2012

Seanca nr 39-të nga 18.09.2012 e (martë) në ora 12 me sa vijon:

 

Rend dite

 

1. Miratimi I Procesverbalit  nga mbledhja e 32-të e Këshillit, e mbajtur më 16.08.2012.

 

2.  Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja (PUBLIKE) e 33-të e Këshillit, e mbajtur

më 22.08.2012.

 

3. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 34 e Këshillit, e mbajtur më 24.08.2012.

 

4.Propozim-Rregullimi për përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësitë të administratorit të sistemit informatik  dhe personave të autorizuar të KRD-ës.

 

5. Raporte nga monitorimi i shërbimit programor TRD- Radio Buba Mara (Shkup) i transmetuar më 23 gusht të vitit 2012.

 

6. Raporte nga monitorimi i shërbimit  TRD Radio Skaji  (Shkup) i transmetuar më 24 korik  2012.

 

7. Raporte nga monitorimi i shërbimit  TRD Radio Rosa AB (Shkup) i transmetuar më 24 korik  2012.

 

8. Raporte nga monitorimi i shërbimit  TRD – Radio Sport  90.3 FM (Shkup) i transmetuar më 25 korik 2012.

 

9. Raporte nga monitorimi i shërbimit  TRD – Radio Sport Kanal 4 i transmetuar më 8 gusht 2012.

 

10. informacion, kërkesë  për  ndërprerjen e punës nr .04-4419/1 prej 29.08.2012 nga punëtori  S .T., e vendosur në vendin e punës Bashkëpunëtor  në sektorin për  bashkëpunim me mardhëniet me publikun dhe mardhënie me shtet jashtë.

 

11. Informacione për mënyrën  e pagesës së fondeve për mbulesën e shpenzimeve për nxjerrjen  e librezës së shëndetësisë në mënyrë elektronike, për sigurim shëndetësor  për personat e siguruar nëpërmjet Këshillit për Radio Difuzion të Republikës së Maqedonisë.

 

12. Propozim –Vendimi  për  kërkimin e mjeteve për nevojat e Këshillit për radiodifuzion të RM.

 

13. Propozim –Vendimi  për shitjen e veturës zyrtare  markë “OPEL”, lloj T92/NB ASTRA F 1.6I, me targat e regjistrimit SK-839-SL.

 

14. Propozim –Vendimi  për miratimin e gjendjes  për  vlerësues  të   dy automjeteve , vetura “OPEL” lloj T92/NB ASTRA F 1. 6I, me targat e regjistrimit SK-839-SL  dhe  vetura Lançia K 2.0 LS me targat e regjistrimit  SK-058-II.

 

15. Propozim –Vendim  të veprohet ndaj shitjes të veturës zyrtare “OPEL”, lloj T92/NB ASTRA F 1.6I, me targat e rgjistrimit  SK-839-SL, nëpërmjet shpalljes së lajmërimit  për shitjen në mënyrë publike, në pajtueshmëri me Ligjin për shfrytëzimin dhe posedimin me pajisjet  e organeve shtetërore.

 

16. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility