Седница бр.39 од 20.08.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 39-та седница на 20.08.2013 година (вторник), со почеток во 11,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

 

Д н е в е н   р е д  

 

1. Усвојување на Записникот од 35-тата седница на Советот, одржана на 15.07.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 36-тата седница на Советот, одржана на 19.07.2013 година, за која  имаше и едно продолжение, одржано на 23.07.2013.
 
3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно друштво ТРД – ТВ Д1 ДООЕЛ Делчево, емитуван на 7 јули 2013 година.

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, емитуван на 23 јули  2013 година.
 
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци, емитуван на 26 јули 2013 година.

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје, емитуван на  23 јули 2013 година.
 
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, емитуван на 16 јули 2013 година.

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје, емитуван на  31 јули 2013 година.
 
9. Информација за Универзитетско радио Студент ФМ 92,9 Скопје, по иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

10. Информација за барањето на РА Канал 77 од Штип за одобрение за промена на сопственичката  структура.

11. Барање бр.11-324 од 24.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.1  на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ Битола.

12. Барање бр.11-325 од 26.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.46  на Македонски Телеком – АД Скопје.  

13. Барање бр.11-329 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.2 на
Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ Битола.
 
14. Барање бр.11-330 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.1 на Друштво за промет производство и услуги, ФИБЕР НЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје.

15. Барање бр.11-331 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер трговија и услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје.

16. Барање бр.11-332 од 31.07.2013 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси  бр.17 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.
 
17. Барање бр.11-333 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.20 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.  

18. Барање бр.11-338 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4 на ТРД –
оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО Лабуништа Струга.
 
19. Барање бр.11-339 од 31.07.2013 година, за регистрација на  пакет програмски сервиси бр.3 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.

20. Барање бр.11-353 од 09.08.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.12 на  Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.
 
21. Барање бр.11-354 од 13.08.2013 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации инженеринг, софтвер трговија и услуги KOMБО 2003 ДОО Скопје.

22. Разно.Accessibility

Accessibility