Седница бр.39 – 01.12.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 01.12.2016 година (четврток), со почеток во 12:00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 01.12.2016 година (четврток), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.11.2016 година.

2.Информација за извршени корекции во „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на исполнување на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на публиката“.

3.Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.

4. РазноAccessibility

Accessibility