Mbledhja nr.39 – 01.12.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 39-të për më datë 01.12.2016 (e enjte), me fillim në ora 12:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 39-të për më datë 01.12.2016 (e enjte), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 38-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 15.11.2016

2. Informatë lidhur me korrigjimet e bëra në “Studimin për konstatimin e aryseshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënie të lejes për emetim televiziv në nivel shtetëror, nga aspekti i plotësimit të qëllimeve të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe nga aspekti i publikut”.

3. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve për qasje deri te sistemin e internetit të Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë.

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility