Седница бр. 39 – 06.10.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја одржа на 06.10.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.09.2022 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ВИНСАТ КАБЕЛ од Виница за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот КАБЕЛ од Струмица за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот КАНАЛ 16 од Ресен за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот НЕОТЕЛ ДОО од Скопје за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот СИГНАЛ-НЕТ од Куманово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот СПАЈДЕР-НЕТ од Гевгелија за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  8. Предлог за покренување прекршочна постапка против операторот АЛТРА – САТ 2000 од Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility