Седница бр.4 – 07.02.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја одржа на 07.02.2022 година (понеделник) со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.01.2022 година.
  2. Предлог за давање одобрување за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.05.48070д 27.12.2021 година.
  3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТДРД ТВ Шутел од Скопје.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility