Седница бр.4 – 25.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја одржa на 25.01.2024 година (четврток) со почеток во 13:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.01.2024 година.
  2. Предлог – одлука за  одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на РТД Метрополис Радио д.о.о. Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  5. Предлог – одлука за  промена во сопственичката структура на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на противпожарна СПРИНКЛЕР инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и одржување на ПП апарати.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility