Седница бр.4 – 29.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 29.01.2019 година (вторник), со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.01.2019 година.
  2. Предлог за давање одобрување за склучување спогодба за раскинување на Договор за вработување, со Предлог–решение за престанување на важност на Договор за вработување и Предлог-спогодба.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility