Седница бр.40 од 23.08.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 40-та седница за 23.08.2013 година (петок), со почеток во 11,00 часот. За седницата се предлага следниот:

 
                                                                                       Д н е в е н   р е д

 
1. Усвојување на Записникот од 37-тата седница на Советот, одржана на 26.07.2013.

2. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки и укажувања поради неисполнување на обврската за доставување на податоци за економското работење во 2012 година.

3. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки и укажувања поради необјавување на податоците за работењето во претходната година на 31 март.

4. Информација за исполнување на обврската за објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 30 јуни.

5. Разно.Accessibility

Accessibility