Седница бр.40 – 03.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја закажува за 03.10.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.09.2018 година.
  2. Предлог – одлука за објавување на јавен оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапката за вработување на определено време на двајца извршители.
  3. Предлог-одлука за исплата на надоместок за смрт на член на семејство.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility