Седница бр.40 – 05.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 05.12.2017 (вторник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.11.2017 година.
  2. Предлог-правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена повреда.
  4. Предлог-Одлука за промена на сопственичката структура на ТВ 24 Вести од Штип.
  5. Информација во врска со доставено „Барање за одземање на лиценца на Телевизија 24 Вести“.
  6. Предлог – одлука за исплата на помош за подолготрајно боледување и лечење.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility