Седница бр. 40 – 13.11.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја одржа на 13.11.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.11.2020 година.
  2. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2021 година.
  3. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2021 година.
  4. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година).
  5. Нацрт-упатство за платеното политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020.
  6. Предлог за изрекување мерка на ТРД Компани 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на Правилникот за заштита на малолетните лица.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility