Седница бр.40 – 18.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 18.12.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 18.12.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-Записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.12.2015 година.

2. Информација за наодите од Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола.

  1. Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за службена облека и обувки на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  2. Предлог за склучување Договор за услуга: Интернет Дата Хостинг Центар (IDHC) колокација.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility