Седница бр. 41 од 01.10.2012

Седница бр. 41 од 01.10.2012 со почеток во 13:00 часот.

 

Д н е в е н   р е д

  

1. Усвојување на Записникот од 38-та седница на Советот, одржана на 13.09.2012 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 18.09.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 39-та седница на Советот, одржана на 18.09.2012 година.  
3. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје
4. Информација за почитување на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите во Република Македонија.
5. Конечен извештај за извршената ревизија на процесот за издавање одобрение за промена на сопственичката структура на радиодифузерите, што е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 2014 и во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година.
6. Информација за барање на измена на годишниот План за извршување на внатрешна ревизија за 2012 година со архивски број  01- 4290/3  на  01.12.2011 година и Предлог-План за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година.
7. Предлог – Оглас за продажба со јавно наддавање со движна ствар во сопственост на Советот за радиодифузија на РМ.
8. Предлог-Одлука за продажба со непосредна спогодба на непосреден купувач за возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II.
9. Предлог – Договор за купопродажба на моторното возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II. 
10. Извештај за учеството на 7-от состанок на Digi TV проектот, одржан во Сараево на 13 и 14 септември 2012 година, подготвен од Горан Радуновиќ, Раководител на Секторот за економско-финансиски работи.
11. Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility