Седница бр. 41 – 03.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја одржа на 03.11.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.10.2022 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.10.2022 година.
 3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јули до 30 септември 2022 година.
 4. Предлог-одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на локално ниво.
 5. Предлог за покренување прекршочна постапка против операторот СКУПИ КАБЛЕ од Скопје за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 6. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЛА КОСТА од Виница.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Алсат-М за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Алфа за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Сител за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ 21-М за прекршување на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ.
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Алсат-М за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 12. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Алсат-М за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 2 од Правилникот за нови рекламни техники.
 13. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на услуга со проценета вредност под вредносните прагови за примена на ЗЈН.
 14. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за обновување на 2 (два) кориснички пристапи до електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
 15. Разно.


Accessibility

Accessibility