Seanca nr. 41 – 03.11.2022

Agjencia për shërbime medatike audio dhe audiovizuele seancën e 41-të do ta mbaje me datë 03.11.2022 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 8-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 20.10.2022.
 2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 40-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 20.10.2022.
 3. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 korriku deri më 30 shtator 2022.
 4. Propozim-vendim për dhënien e lejes për transmetim televiziv nëpërmjet ORRPKE që nuk shfrytëzon burim të kufizuar në nivel lokal.
 5. Propozim për ngritje të procedurës për kundërvajtje kundër operatorit SKUPI KABLE nga Shkupi për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
 6. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë ndaj SHTR LA KOSTA nga Vinica.
 7. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV Alsat-М për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV dhe nenit 22 paragrafi (2) të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 8. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV Alfa për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV dhe nenit 22 paragrafi (2) të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 9. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV Sitel për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 10. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV 21-М për shkelje të nenit 55 paragrafët (6) dhe (7) nga LSHMAAV.
 11. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV Alsat-М për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) nga LSHMAAV.
 12. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj TV Alsat-М për shkelje të nenit 98 paragrafi (2) nga LSHMAAV dhe nenit 14 paragrafi (2) të Rregullores për teknika të reja reklamimi.
 13. Propozim për dhënien miratim për marrjen e vendimit për shërbime-furnizimi me vlerë të caktuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e LFP (ligjit për furnizim publik).
 14. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve financiare për rinovimin e 2 (dy)  qasjeve të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të „Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
 15. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility