Седница бр.41 – 08.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја закажува за 08.10.2018 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.10.2018 година.
  2. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена повреда.
  3. Предлог-решение за запирање на постапката за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација по службена должност кај ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility