Седница бр.41 – 22.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 22.12.2017 (петок) со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.12.2017 година.
  2. Предлози за покренување постапки за одземање на дозволи за телевизиско емитување.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility