Седница бр. 42 – 01.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја одржа на 01.12.2020 година со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.11.2020 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility