Седница бр. 42 -18.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја одржа на 18.11.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.11.2022 година.
 2. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2023 година.
 3. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2023 година.
 4. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година).
 5. Предлог за донесување на одлука за Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022-ра година.
 6. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена нивна повреда.
 7. Предлог за покренување прекршочна постапка против операторот Македонски Телеком од Скопје за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ, Велес за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ, Велес за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ, Велес за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ, Велес за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 12. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Технички преглед на лифтови и платформа.
 13. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка -услуга:  Печатарски услуги.
 14. Разно.


Accessibility

Accessibility