Seanca nr. 42 – 18.11.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 42-të do ta mbaje me datë 18.11.2022, me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 41-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 3.11.2022.
 2. Projekt-plan vjetor për kryerje të mbikëqyrjes programore për 2023.
 3. Projekt-plan vjetor për kryerje të mbikëqyrjes administrative për 2023.
 4. Plan-program për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2023 (me Plan-program të aktiviteteve të planifikuara dhe Projekt-plani finansiar i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2023).
 5. Propozim për marrje të vendimit për Ribalans të planit finansiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2022.
 6. Propozim-informacion drejtuar organit kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat gjinore, me dyshimin se është kryer shkelje e tyre.
 7. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit Makedonski Telekom nga Shkupi për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP Veles për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 9. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) nga LSHMAAV.
 10. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) nga LSHMAAV.
 11. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) nga LSHMAAV.
 12. Propozim për dhënien miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik-shërbim: Kontroll teknik i ashensorëve dhe platformës.
 13. Propozim për dhënien miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik -shërbim:  Shërbime shtypi.
 14. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility