Седница бр.42 – 25.12.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја одржа на 25.12.2023 година (понеделник) со почеток во 13:05 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.12.2023 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ, бр. 08-333 од 09.10.2023 година.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility