Седница бр. 43 од 05.10.2012

 

Седница бр. 43 од 05.10.2012 со почеток во 11,00 часот

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 40-та седница на Советот, одржана на
24.09.2012 година.
2. Информација во врска со доставената документација од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип.
3. Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
4. Информација за потреба од назначување на ново лице како Офицер на техничка имплементација во ИПА ТАИБ работната група на СРД и член на комисијата за евалуација на проектот.
5. Разно.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility