Седница бр. 43 од 06.09.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 43-та седница за 06.09.2013 година (петок), со почеток во 12,00 часот. За седницата се предлага следниот:

 

 
Д н е в е н   р е д

 

1. Модел на АНЕКС бр.1 кон Договорот за спроведување на групна јавна набавка за изградба на административен објект бр.03-4399/1 од 24.08.2012 година, бр.15-5104/1 од 24.08.2012 година и бр.03-10204/1 од 24.08.2013 година.Accessibility

Accessibility