Седница бр. 43 – 28.11.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја одржа на 28.11.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.11.2022 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  1. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 98 став 1 од ЗААВМУ.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility