Seanca nr. 43 – 28.11.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 43-të e mbajti me datë 28.11.2022 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 42-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 18.11.2022.
  2. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) nga LSHMAAV.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 98 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) të LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 51paragrafi (1) të LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
  7. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV KANAL FESTA SHPKNJP Kumanovë për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) nga LSHMAAV.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility