Седница бр.43 – 31.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 43-та седница ја закажува за 31.10.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 17.10.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.10.2018 година.
  3. Предлог-oдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер.
  4. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.07.2018 до 30.09.2018 година.
  5. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за еден вработен во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за учество на Интензивна обука по деловна етикеција и дипломатски протокол.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: набавка и монтирање на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службените возила.
  7. Предлог-одлука за набавка од мала вредност – надградба на системот за снимање на седниците на Советот на Агенцијата.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility