Седница бр. 44 – 05.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја одржа на 05.12.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.11.2022 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 54 став 5 од ЗААВМУ и член 4 од Правилникот за спонзорство.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за поведување прекршочна постапка против Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  6. Набавка на новогодишни честитки за Новата 2023 година.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility