Седница бр. 44 – 10.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја одржа на 10.12.2020 година со почеток во 17:10 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.12.2020 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозвола за телевизиско емитување на радиодифузер.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility