Седница бр.44 – 16.11.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја закажува за 16.11.2018 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од второ продолжение на 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 31.10.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.10.2018 година.
  3. Предлог-одлука за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица.
  4. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2019 година.
  5. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2019 година.
  6. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година).
  7. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за двајца вработени во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за учество на обука – Курс за канцелариско и архивско работење.
  8. Разно


Accessibility

Accessibility