Седница бр. 45 од 13.09.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 45-та седница за 13.09.2013 година (петок), со почеток во 12,00 часот.
За седницата се предлага следниот:

 

Д н е в е н р е д

1. Информација за плаќање на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност по доставена пресметка на 29 август 2013

2. Информација во врска со Барањето на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје, бр.03-3682/1 од 05.09.2013 година.

3. Информација во врска со доставеното барање на „Институтот за општествени и хуманистички науки” за одложување на роковите за исполнување на јавната набавка – Истражување на родовите прашања во програмите на радиодифузерите, со предлог заклучок, предлог-Одлука и предлог-Анекс.

4. Разно.Accessibility

Accessibility