Седница бр. 46 – 21.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја одржа на 21.12.2022 година (среда) со почеток во 14:45 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 45-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.12.2022 година.
  2. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2023 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility