Седница бр.45 – 21.12.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја одржа на 21.12.2022 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 44-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.12.2022 година.
 2. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор за 2023 година.
 3. Предлог-годишен план за вршење административен надзор за 2023 година.
 4. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година).
 5. Предлог-одлука за доделување финансиска помош (донација) за радиодифузерите во 2023 година, во висина од 25% од надоместокот за дозволата.
 6. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата на ТРД ТВ Ирис од Штип.
 7. Предлог – годишен план за спречување на корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) за 2023 година.
 8. Предлог – годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) за 2023 година.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на членот 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 12. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 13. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ПРОТЕЛ ДООЕЛ Пробиштип за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 14. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД Алсат-М ДОО Скопје за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 2 од Правилникот за нови рекламни техники.
 15. Предлог за поведување прекршочна постапка против Непрофитна радиодифузна организациона единица УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 16. Предлог за изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 17. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на адвокатски услуги со предлог – одлука и предлог – договор.
 18. Предлог – одлука за исплата на надоместок за смрт на член на семејство.
 19. Разно.


Accessibility

Accessibility