Seanca nr . 45 – 21.12.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 45-të e mbajzi me datë 21.12.2022, me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 44-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 5.12.2022.
 2. Propozim-plan vjetor për kryerje të mbikëqyrjes programore për vitin 2023.
 3. Propozim-plan vjetor për kryerje të mbikëqyrjes administrative për vitin  2023.
 4. Propozim-plan program për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2023 (me Propozim-plan prpgram të aktiviteteve të planifikuara dhe Propozim-plani finansiar i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2023).
 5. Propozim-vendim për dhënie ndihmë finansiare (donacion) për transmetuesit në  vitnin 2023, në vlerë prej 25% nga kompensimi për lejen.
 6. Propozim për inicimin e procedurës për merrjen e lejes të SHTR TV IRIS nga Shtipi.
 7. Propozim – plan vjetor për parandalimin e korrupsionit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (АSHMA-së) për vitin 2023.
 8. Propozim – plan vjetor për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (АSHMA-së) për vitin 2023.
 9. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR Т.V. КАLTRINA Маzar Татеshi, Strugë SHPKNJP për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) të LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e personave të mitur.
 10. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR Т.V. КАLTRINA Маzar Татеshi, Strugë SHPKNJP për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 11. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR Т.V. КАLTRINA Маzar Tateshi, Strugë SHPKNJP për shkelje të nenit 92 paragrafët (10 dhe (3) të LSHMAAV.
 12. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR Т.V. КАLTRINA Mazar Tateshi, Strugë SHPKNJP për shkelje të nenit 14 nga Ligji për Mediat.
 13. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR PROTEL SHPKNJP Probishtip për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 14. Propozim për inicim të procedurës për kundërvajtje kundër SHTR Alsat-М SHPK Shkup për shkelje të nenit 98 paragrafi (2) të LSHMAAV dhe nenit 14 paragrafi (2) të Rregullores për teknika të rreja reklamimi.
 15. Propozim për inicim të procedurës për kundërvajtje kundër njësisë organizative radiodifuzive jofitimprurëse UNIVERSITETSKO RADIO STUDENT FM 92.9 – Universitet „Shn. Kirili dhe Metodi“ – Shkup për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 16. Propozim për ndryshim të Rregullores për pagën bruto dhe kompenzime të tjera të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
 17. Propozim për dhënie miratim për marrje të vendimit për miratim të mjeteve finansiare për furnizim të shërbimeve avokatie me propozim – vendim dhe propozim – marrëveshje.
 18. Propozim – vendim për pagesë për kompensime për vdekje të anëtari të familjes.
 19. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility