Седница бр.45 – 23.11.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 45-та седница ја закажува за 23.11.2018 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 44-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.11.2018 година.
  2. Предлог за отворање јавна расправа за утврдување на потребата за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси.
  3. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување една дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво.
  4. Предлог-правилник за измена на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  5. Предлог-одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility