Седница бр. 46 од 17.10.2012

46-та седница на Советот за радиодифузија од 17.10.2012 година (среда), со почеток во 10,00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 43-та седница на Советот, одржана на 05.10.2012 година.
2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Џез ФМ (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.
3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Класик (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Сити (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Зона  М-1 (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.
6. Информација за радиодифузерите што не доставија податоци за структурата на вработените според етничката припадност.
7. Мислење во врска со приговорот на Сања Трпевска бр.04-2367/3 од 08.10.2012 година.

8. Разно.

ЗаписникAccessibility

Accessibility