Седница бр.46 – 12.12.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја закажува за 12.12.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 45-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.11.2018 година.
  2. Предлог- одлукa за одбивање на Писменoто барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на регионално ниво  – подрачјето на град Скопје.
  3. Информација во врска со дописот од Државниот управен инспекторат (наш бр.03-4460/5 од 28.11.2018 година).
  4. Предлог-одлука за објавување на јавен оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапката за вработување на три извршители.
  5. Предлог за набавка на адвокатски услуги од адвокатско друштво/канцеларија за 2019 година.
  6. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за прeтплата на “Службен весник на Република Македонија“, за 2019 година, во печатена форма.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility