Седница бр. 46 – 21.12.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја одржа на 21.12.2020 година со почеток во 16:30 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 10-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.12.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 45-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.12.2020 година.
  3. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор во 2021 година.
  4. Предлог-годишен план за вршење административен надзор во 2021 година.
  5. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година).
  6. Извештај од мониторингот на изборното медиумско претставување за Предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип 2020.
  7. Извештај за емитуваното платено политичко рекламирање за време на изборната кампања.
  8. Предлог-одлука за распишување на јавен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на седум извршители.
  9. Приговор до Советот на Агенцијата од вработена во Стручната служба на Агенцијата.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility