Седница бр. 47 од 24.09.2013

 Советот ја закажува јавната 47-ва седница на Советот за радиодифузија на РМ за 24.09.2013 година (вторник), со почеток во 11,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 42-та седница на Советот, одржана на 05.09.2013 година.

2. Информација за текот на стечајната постапка над стечајниот должник Трговско радиодифузно друштво ПИНК 15 ДООЕЛ Скопје.

3. Информација во врска со определените мерки за обезбедување над Радио дифузното трговско друштво „РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА“ ДООЕЛ Македонска Каменица, со Предлог-Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност (Прилог бр. 1).

4. Информација во врска со доставената Изјава бр.07-390 од 19.09.2013 година (заверена кај нотар во Дебар број УЗП 2639/13 од 19.09.2013 година), за престанок на емитување радио програма од страна на ТРД „РАДИО-МЕРЛИН“ Фатмир, ДООЕЛ Дебар.

5. Извештај од мониторингот на серијалот „Меѓу чаршафите“ со Ребека Роземблат, емитуван на ТРД Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје, реализиран во периодот од 9-13 септември 2013 година.

6. РазноAccessibility

Accessibility